جستجوی پیشرفته

نتایج : از بازگشت اگر از شرایط زیر هستند دیدار کرد :
مجموعه:
عنوان مطالعه:
نوع طرح:
استان :
کارفرما :
VECP:
مرحله انجام مطالعه:
متدولوژی مطالعه:
تاریخ شروع مطالعه : 
نوع کارگاه مطالعه:
مشاور ارزش :
راهبر:
تسهیلگر/ مدیر مطالعه:

جستجوی مطالعات

Copyright © 2017. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران. Designed by iranvalue.com